Gender ideologie

Gender je z lat. genus, generis a znamenalo i v angličtině původně rod, včetně gramatického rodu. Když se hledal protějšek k (biologickému) rozlišení pohlaví (angl. sex), dostalo slovo gender specifický význam kulturního odlišení mužů a žen a v tomto významu přešlo i do mnoha jiných jazyků.

Dle G. Kuby (2012, s. 71) vstoupil do slovníků pojem gender, protože samotný pojem pohlaví přestal být dostatečně obsáhlý. Zatímco pod pohlavím jsou skryty pouze 2 přirozené varianty (muž nebo žena), pod pojem gender se skryje v podstatě cokoli dalšího.

„Na světové konferenci OSN o ženách v Pekingu v roce 1995 bylo prosazeno, že slovo „sex“ (pohlaví) jako výraz pro dvojpohlavnost muže a ženy bylo nahrazeno slovem „gender“. Feministky označily polaritu pohlaví muže a ženy a „nucenou heterosexualitu“ jako příčinu útlaku žen a sexuálních menšin a chtěly zavedením tohoto nového pojmu toto zlo vymýtit od kořenů. Nemáme se omezovat je na dvě pohlaví, ale má jich být mnohem více: lidé mohou být např. hetero-, homo-, bi- nebo transsexuální. Politika „gender-mainstreamingu“ má ve všech oblastech společnosti prosazovat nejen oprávněné zájmy rovného postavení mužů a žen, ale i nastolit absolutní „rovnost“, tj. zakázat jakékoliv rozlišovaní mezi muži a ženami a různými formami sexuality. Sociální preferenci heterosexuality je třeba překonat (a je možné ji označit za tzv. „homofóbní“).

Na světové konferenci OSN o ženách v Pekingu se zformovala „rodinná koalice“, která svůj opoziční postoj k závěrům konference formulovala takto: „Pekingská akční platforma je přímým útokem na hodnoty, kultury, tradice a náboženské přesvědčení velké většiny světové populace, a to jak v rozvojových zemích, tak i ve vyspělých státech. Tento dokument postrádá jakoukoliv úctu k důstojnosti člověka, snaží se zničit rodinu, ignoruje manželství, devalvuje význam mateřství, podporuje deviantní sexuální praktiky, sexuální promiskuitu a sex u mládeže“. Navzdory veškerému odporu se již 20 let tato politika prosazuje na celém světě.“

Judith Butlerová – hlavní propagátorka ideologie genderu
„Před každou změnou ve společnosti se nejprve objevují nové myšlenky. ideovou průkopnicí genderové teorie je Judith Butlerová, profesorka rétoriky a filozofie na Kalifornské univerzitě, Kolumbijské univerzitě a na European Graduate School ve Švýcarsku. Je praktikující lesba. Její kniha z roku 1990, Gender Trouble – Feminism and the Subverzion of Identity) (česky: Problémy s genderem – Feminismus a odkrývání identity), naznačuje již v názvu, oč jde: Podkopávání identity muže a ženy. Záměr Butlerové: „Jak je možné co nejlépe narušit kategorii sexuality, která se staví na hierarchii pohlaví a nucené sexuality?“ Za tím účelem chce Butlerová zrušit zákaz incestu a vymýtit „heterosexistické struktury“ v každém směru. Muž a žena, manželství a rodina, otec a matka, sexualita a plodnost prý na přirozenost nemají žádný nárok, ba naopak ospravedlňují nadvládu mužů nad ženami a nadřazenost heterosexuality nad všemi ostatními formami sexuality.

Judith Butlerová je zahrnována významnými cenami. 11. září 2012 ji byla městem Frankfurt nad Mohanem udělena cena Theodora W. Adorna dotovaná částkou 50 000 eur. Během dvaceti let se teorie Judith Butlerové etablovaly na univerzitách jako nový obor „GENDER STUDIES“, v němž se „studující“  učí zpochybňovat sexuální identitu muže a ženy a heterosexualitu.“

Námitky proti genderové ideologii
1) „Člověk je buď muž, nebo žena, a rozmnožuje se sexuálním spojením.

2) Každá buňka v těle muže je mužská, a každá buňka v těle ženy je ženská. Výsledky neurofyziologického výzkumu ukazují, že muži a ženy se „od přírody liší“ a navzájem se doplňují.

3) Nespravedlnost ve vztazích obou pohlaví, která v mnoha zemích stále ještě existuje, nemůže být napravena odstraněním odlišných vlastností muže a ženy. Útlak a mocenský boj lze překonat jedině ochotou ke vzájemnému doplňování.

4) Pokud podle genderové ideologie neexistují zásadní rozdíly mezi muži a ženami, stává se boj za větší zrovnoprávnění žen absurdním.

5) Tvrzení, že všechny sexuální orientace jsou rovnocenné, je v rozporu se základní pravdou: heterosexualita je podmínkou existence lidského rodu, z ní vychází manželství i rodina. Homosexualita odděluje sexualitu od plodnosti a rozděluje od sebe obě pohlaví a celé generace.“

Jak o gender ideologii hovoří církevní autority?
Papež František (Gruzie, 2016)
„Manželství je to nejkrásnější, co Bůh stvořil“, obrátil se pak Svatý otec ke gruzínským rodinám, „ačkoli dnes na něj útočí jeden veliký nepřítel – teorie genderu“. (…) Podle současného papeže Františka se v současnosti vede světová válka, která má zničit manželství. Dnes jsou tady ideologické kolonizace, které ničí ne zbraněmi, ale ideami. Proto se před ideologickými kolonizacemi potřebujeme bránit. (Výňatek ze slov papeže Františka, z návštěvy Gruzie, v roce 2016)